logo.gif LM Ericssons Pistolklubb    

 
Hem Nyheter Policy Stadgar Skjutprogram Banor Klubbens historik Medlemssidor Nybörjare Skyttelänkar Kontakt Skjutblanketter Bilder GDPR

Stadgar i pdf

Stadgar för LM Ericssons Pistolklubb

(LME PK)

LM Ericssons Skytteklubb, Pistolsektionen stiftad den 20 augusti 1942 ombildad den 14 februari

1964 till fristående förening under namnet LM Ericssons Pistolklubb, har till ändamål att bereda

sina medlemmar tillfälle till förkovran av skjutskickligheten och att vidmakthålla intresset för

skyttet.

LM Ericssons Pistolklubbs medlemmar skall för korporationsskyttet med gevär vara kollektivt

anslutna såsom medlemmar i LM Ericssons Skytteklubb .

§ 1

LM Ericssons Pistolklubb, har sitt säte i Stockholm och verksamhetsområdet omfattar personalen

vid Telefonaktiebolaget LM Ericsson samt övriga till Ericssonkoncernen hörande svenska företag.

MEDLEMSKAP

§ 2

Berättigad att vara medlem i LME PKl är den man eller kvinna som fyllt fjorton (14) år och är

anställd vid Telefonaktiebolaget LM Ericsson eller vid annat till Ericssonkoncernen hörande

svenskt företag, så och medlems familjemedlem.

Medlem som upphör med sin tjänst inom Ericsonkoncernen äger att kvarstå såsom medlem pä

samma villkor som övriga medlemmar.

I det nationella pistolskytte som administreras av Svenska Pistolskytteförbundet eller till detta

anslutna organisationer och föreningar äger endast Svenska medborgare rätt att deltaga.

§ 3

Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan, som skall vara åtfäljd av

inträdesavgift, därest sådan är fastställd å ordinarie årsmöte.

Ansökan får icke bifallas, förrän styrelsen övertygat sig om, att den inträdessökanden icke häftar i

skuld till annan förening för i vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till

betalning under sistförflutet år.

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot.

Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

§ 4

Medlem, som vill utträda ur LME PK gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed

omedelbart skild från LME PK, eventuellt förfallna avgifter erläggas enligt styrelsens

bestämmande.

§ 5

Medlem, som icke i den ordning LME PK:s stadgar föreskriva erlagt stadgad årsavgift eller som

eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur

LME PK.

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän medlemmen ifråga

beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning skall med angivande: av orsaken delgivas vederbörande medlem.

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT.

§6

Medlemsavgiften bestämmes vid årsmöte för kommande räkenskapsår och skall inbetalas senast

den 30 april.

Ständig ledamot erlägger en engångsavgift, som fastställes å ordinarie årstmöte.

Hedersledamot är befriad från avgifter.

Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR.

§ 7

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds

stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar som omfatta idrottsgrenar

anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnasav organisation utanför förbundet eller vari

utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

STYRELSEN

§ 8

LME PK:s angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande och 6 övriga

ledamöter jämte 2 suppleanter.

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan

suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande

ordinarie årsmöte.

I

Styrelsen utder inom sig vice ordförande; sekreterare, kassör och materialförvaltare.

Styrelsen bör utse verkställande utskott (va) bestående av ordförande, sereterare och kassör att

handlägga löpande ärenden inom budgetens ram .

Rätt att teckna klubben ,har var för sig ordföranden, sekreteraren och kassören.

§ 9

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, om minst hälften av

antalet ledamöter är närvarande.

§ 10

Styrelsen skall verka för LME PK:s framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

Ordföranden är LME PK:s officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar

dessa stadgars efterlevnad

I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande,

varvid dock - om icke särskilda skäl för avvikelser föreligga - nedan angivna åligganden böra

tillkomma sekreteraren, kassören och materialförvaltaren, nämligen

Sekreteraren:

att föra och förvara protokoli över styrelsens sammanträden, att registrera och förvara

inkommande skrivelser, att, om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla

utgående skrivelser och förvara kopior till dessa, samt

att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören:

att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för LME PK,

att föra fullständig kassabok över LME PK:s räkenskaper, att föra medlemsmatrikel och

inventarieförteckning, i vilken även införes LME PK:s förvärvade pris,

att, om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara nämnda priser samt att till betryggande

belopp försäkra LME PK:s vapen, priser och övriga tillhörigheter.

Materialförvaltaren:

att omhänderha all materiel o:h svara för att densamma är i brukbart skick

att vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffningar av materiel,

samt att biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning.

§ 11

Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltnlng.

MÖTEN

§ 12

Med LME PK hålles dels ordinarie årsmöte senast i februari månad, dels

extra möten när så erfordras.

Tidpunkt och plats för mötena bestämmas av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie

årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.

§ 13

Rösträtt tillkommer: de svenska medborgare, som erlagt förfallna avgifter som under året ppnår

en ålder av lägst 14 år, samt ständiga ledamöter.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

§ 14

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

§ 15

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2. Val av a) ordförande b) sekreterare för mötet.

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Styrelsens erättelse.

5. Revisorernas berättelse. - --

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid, revisionen avser.

7. Val av

a) LME PK:s ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år,

b) 3 ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år,

c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år,

d) en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val få styrelsens

Iedamöter icke deltaga,

e) representant till resp. förbunds årsmöte.

8. Budgetförslag för kommande räkenskapsår.

9. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst

14 (förslag om stadgeändring eller om upplösning av LME PK minst 30) dagar före mötet.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION.

§ 16

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie

årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden l januari - 31 december. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll,

medlemsmatrikel, inventarieförteckning m. m.). tillhandahållas revisorerna senast 21 dagar före

ordinarie årsmöte.

§ 17

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna

räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före ordinarie

årsmöte.

BESLUT

§ 18

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången - utom i frågor som omförmäles i § 20 - genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gäilla, som

biträdes av ordföranden, vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten

avgöra.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 19

Beslut i fråga av ekonomisk natur utom ramen för fastställd budget får icke fattas om frågan icke

varit upptagen i föredragslistan för vederbörIigt möte.

STADGEFRÅGOR.

§ 20

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om LME PK:s upplösning får endast vid ordinarie

årsmöte upptagas till avgärande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3

av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar . Beslut om stadgeändring skall godkännas

av riksidrottsförbundet innan detsamma träder ikraft.

§ 21

Beslut om upplösning av LME PK skall innehålla föreskrift om användning av LME PK:s tillgångar

för bestämt, skyttefrämjande ändamål och skall omedelbart delgiva riksidrottsförbundet medelst

bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse

jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

§ 22

Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och

övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Sportskytteförbundet och Svenska.

Pistolskytteförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade

föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren äro ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och

anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.